Dakwerken Bruneel Logo

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De algemene verkoopsvoorwaarden van de firma Dakwerken Bruneel BV zijn steeds van toepassing behoudens indien uitdrukkelijk en schriftelijk anders

werd overeengekomen.

1. Offertes worden altijd vrijblijvend en zonder verbintenis gemaakt.

Dakwerken Bruneel BV is enkel gebonden door schriftelijke bevestiging (van de offertes of bestellingen ) door de klant. Door deze

bevestiging zijn meteen de huidige voorwaarden van toepassing. Afwijkingen en aanvullingen op huidige voorwaarden moeten bij geschrift

bewezen worden. De geldigheid overschrijdt geenszins 30 dagen.

2. Behoudens andersluidend beding zijn onze leveringstermijnen slechts bij wijze van inlichting en bij benadering opgegeven. Niet leveren of

werken niet uitvoeren binnen de gestelde termijn kan niet ingeroepen worden om de bestelling te verbreken en kan ook geen aanleiding geven

tot vordering wegens rechtstreekse of onrechtstreekse schade, alsook om de betaling van nog openstaande facturen uit te stellen.

3. In afwijking van art. 1793 van het burgerlijk wetboek, geldt de hierna volgende bepaling :

Indien tijdens de uitvoering van het werk vastgesteld wordt dat voor de goede uitvoering ervan, meer werk moet worden verricht en het

onmiddellijk bereiken of verwittigen van de opdrachtgever niet mogelijk is, dan zal dit meerwerk gedaan worden zonder voorafgaande

kennisgeving aan de opdrachtgever. Alle meerwerken vallen ten laste van de opdrachtgever en zullen verrekend worden. Wij zullen uiteraard

alles eraan doen om voorafgaandelijk overleg hierover te plegen.

4. Indien wij vaststellen dat voor de goede uitvoering van een werk, werken in supplement noodzakelijk zijn en mocht de opdrachtgever, na

ervan verwittigd te zijn door ons, besluiten om deze meerwerken niet te laten uitvoeren, dan aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid

in verband met de uitgevoerde werken en hun eventuele gevolgen.

5. De nodige voorzieningen om het werk te kunnen uitvoeren zoals elektriciteit, water, toilet of andere moeten altijd door de opdrachtgever gratis

ter beschikking gesteld worden op de werf. Zoniet zullen alle kosten die hieraan verbonden zijn worden verrekend op het einde van de werf.

6. Bij het uitvoeren van werken of leveringen dient de opdrachtgever voor de aanvang der werken zeer duidelijke aanduidingen geven waar er

zich ondergrondse putten, tanks, rioleringen en leidingen van eender welke aard dan ook zich bevinden. Bij niet aanduiding wordt

verondersteld dat de werken ongehinderd kunnen aangevat en uitgevoerd worden. Alle beschadigingen, ook deze aan onze machines,

voertuigen en materiaal vallen ter laste van de opdrachtgever wanneer hij ons niet of niet juist heeft ingelicht.

7. Wanneer om een werf te bereiken een uitweg of eigendom van iemand anders moet gebruikt worden dan moet de opdrachtgever ons alle

inlichtingen zoals vermeld in artikel 6 verstrekken. Bij nalatigheid hieromtrent is alle eventuele schade, ook deze aan onze machines,

voertuigen en materiaal ten laste van de opdrachtgever. De opdrachtgever verklaart eveneens dat hij de toelating heeft van de eigenaar/huurder

van de uitweg om deze te gebruiken. Indien dit niet het geval is zijn alle mogelijke vorderingen ten laste van de opdracht gever.

8. Wij zijn maar aansprakelijk voor schade aan nevenliggende gronden of gebouwen indien zeer duidelijk vaststaat dat deze schade te wijten is

aan een fout van onzentwege. Indien wij geen fout hebben begaan die in verband staat met de opgelopen schade kan deze schade nooit ten onze

laste gelegd worden.

Er kan geen enkele schadevergoeding gevorderd worden voor eventuele schade aangericht aan vreemde voorwerpen of materialen die wij

gebruiken of die door onze zorgen moeten verplaatst worden. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor toevertrouwde

voorwerpen.

9. Verwerkte materialen worden nooit terug genomen.

10. Bij eventuele geschillen kan men niet meer terugvorderen dan het bedrag van het werk, dit wil zeggen dat de verantwoordelijkheid van ons

steeds beperkt is tot de waarde van het werk en niet tot de producten.

11. Onze facturen zijn behoudens schriftelijke andersluidende bepalingen altijd contant betaalbaar op de vervaldag vermeld in de factuur. Geen

enkele borg of korting mag afgetrokken worden.

Bij gebreke aan betaling van de factuur op haar vervaldag zal de debiteur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een

interest verschuldigd zijn van 1% per maand of gedeelte van een maand aangerekend en dit vanaf de vervaldag tot de volledige betaling te

vermeerderen met 10 % met een minimum per factuur van 100 EUR en een maximum van 2500 EUR en dit ten titel als conventionele

schadevergoeding. De niet betaling op haar vervaldag van een enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs de niet

vervallen, facturen van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar en verschaft Dakwerken Bruneel BV het recht geplande bestellingen niet uit te

leveren en hangende werken stop te zetten dan wel niet uit te voeren en alle verbonden kosten in rekening te brengen. In dit geval kan er door de

opdrachtgever of klant geen enkele schade vergoeding gevorderd worden. ABR- en garantieverzekering is niet in de prijs inbegrepen tenzij er

een explicitie post met vermelding ervan is opgenomen in de meetstaat.

Kosten met betrekking tot de aanstelling van een veiligheidscoördinator is niet in onze prijs inbegrepen.

Indien niet specifiek in onze offerte vermeld zijn taksen of belastingen voor ingebruikname van het openbaar domein niet in de prijs

inbegrepen.

Op heden krijgen wij de melding dat de toelevering van bouwmaterialen in het gedrang kan komen.

Hierdoor kunnen wij een continue uitvoering van de werken niet garanderen. Eventuele kosten of boetes omwille van deze stilstand kunnen

niet ten onze laste worden gelegd.

Verder fluctueren de prijzen van bouwmaterialen in die mate dat wij genoodzaakt zijn een prijsherziening toe te passen conform

ondervermelde formule:

p= P x (0,40 x s

S + 0,40 x i2021

I2021 + 0,20)

p = het herzienbare bedrag

P = bedrag uitgevoerde werken

S = is het gemiddelde uurloon bepaald door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte, en

verhoogd met het op die datum door de FOD Economie aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen

s = is dit uurloon zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd, verhoogd met het hiervoor

vermelde totaalpercentage dat in die periode aangenomen was.

I = het indexcijfer van de grondstoffen en materialen met betrekking tot de kalendermaand voor de uiterlijke datum die werd vastgesteld voor het

indienen van de offertes

i = het indexcijfer van de grondstoffen en materialen met betrekking tot de kalendermaand voor de eerste dag van de in de vorderingsstaat beschouwde

periode

I2021= is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen, zoals van kracht op de 10de dag vóór het

indienen van de offerte. “i2021” is ditzelfde indexcijfer zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt

gevraagd.

12. Betwistingen over een factuur dienen door de klant schriftelijk binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur aan de firma Dakwerken

Bruneel BV te worden gemeld, zo niet wordt de factuur vermoed perfect te beantwoorden aan hetgeen overeengekomen is. Een klacht van

eender welke aard kan niet als reden gelden om betalingen te schorsen of uit te stellen.

13. Alle ideeën, ontwerpen, concepten en roerende goederen, gemaakt dan wel besteld door Dakwerken Bruneel BV op vraag van de klant, blijven

eigendom van Dakwerken Bruneel BV tot op het ogenblik van de volledige betaling van de factuur waarop deze vermeld staan. Het is de klant

intussen verboden om deze zaken te vervreemden, te verhuren, te verpanden of er op enige andere wijze over te beschikken en er enige

verandering aan te brengen die de waarde ervan zou kunnen verminderen.

14. De klant mag voor de levering of voor de aanvang der werken, waarin materialen gebruikt worden, deze komen nazien en aanwezig zijn bij de

levering. Tevens kunnen bij de levering of voor de aanvang van de werken de goederen nagezien worden vooraleer deze gelost, gebruikt of

verwerkt worden. Eenmaal gelost, gebruikt of verwerkt kunnen achteraf geen klachten meer geformuleerd worden omtrent hoeveelheid,

gaafheid, kwaliteit, diefstal en zichtbare gebreken. Er wordt dan verondersteld dat de koper de goederen aanvaard heeft, en er de volle

verantwoordelijkheid voor draagt. De klant is uitsluitend aansprakelijk voor de door hem zelf aangekochte en door hem zelf geplaatste

producten. Dakwerken Bruneel BV draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

De geleverde goederen blijven onze uitsluitende eigendom tot volledige betaling is geschied ; dit eigendomsvoorbehoud geldt eveneens in

geval van faillissement van de koper.

15. Op goederen wordt geen garantie gegeven tenzij de leverancier of fabrikant waarvan zij afkomstig zijn garantie geeft. Deze garantie geldt dan

slechts in zover deze door de leverancier of fabrikant aangenomen wordt. Geen enkele garantie kan nog verleend worden wanneer de

leverancier of fabrikant zelf geen garantie meer kan verlenen aan ons ( bv in geval van faillissement of stopzetting van het bedrijf ).

16. Eender welke door ons aangerichte schade, zal alleen vergoed worden indien deze door onze verzekering aanvaard en betaald wordt.

17. Zoals gebruikelijk gebeuren bijna alle bestellingen mondeling. Door zijn bestelling hetzij mondeling, telefonisch of schriftelijk als door het

aanvaarden van de factuur verbindt de opdrachtgever of de klant zich volledig en zonder voorbehoud onze verkoopsvoorwaarden te

aanvaarden en na te leven.

18. Eventuele klachten dienen tijdens de uitvoering der werken onmiddellijk mondeling worden meegedeeld en daarna schriftelijk bevestigd

worden binnen de acht dagen na de uitvoering der werken naar lieven@dakwerkenbruneel.be met een zeer duidelijke omschrijving waarop de

klacht gefundeerd is. Na deze datum zullen geen klachten meer aanvaard worden.

19. De aansprakelijkheid van Dakwerken Bruneel BV, ook voor verborgen gebreken, zal altijd beperkt blijven tot vervanging van de geleverde

goederen. Zij vervalt 6 maanden na levering en in geval van verwerking.

20. In alle gevallen van overmacht of natuurrampenkunnen kunnen de werken niet uitgevoerd worden. Ze ontslaan ons van elke schadevergoeding

en alle verplichtingen zowel wat leveringen als uitvoering van de werken betreft.

De volgende dagen worden niet beschouwd als werkdagen:

– de zaterdagen, de zondagen, verplichte bouwstop aan de kust en de wettelijke feestdagen;

– De dagen waarop de activiteit van Dakwerken Bruneel BV wordt stopgezet wegens de wettelijke vakantie en de inhaalrust;

– De dagen waarop ongunstige weersomstandigheden (regen,vorst of blijvende sneeuw) het werk gedurende onmogelijk maken.

– Onvoorziene situaties ( ziekte werknemer, onvoldoende stock materialen,… )

21. Eender welke schade de opdrachtgever of klant veroorzaakt aan onze machines, werktuigen of producten valt ten zijnen laste.

22. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen op de werf waarbij personen, dieren en voorwerpen vreemd aan ons betrokken zijn.

23. Indien de opdrachtgever het werk om eender welke reden dan ook, laat stil leggen of er zich door bepaalde omstandigheden wijzigingen

voordoen, zullen alle kosten die hieruit voortspruiten ten laste zijn van de opdrachtgever.

24. Indien de overeenkomst eenzijdig wordt verbroken door de klant en/of in het geval van wanprestatie van de klant, heeft Dakwerken Bruneel

BV recht op vergoeding van haar schade, met inbegrip van winstderving. Indien de goederen reeds zijn gefabriceerd of indien de productie

reeds is aangevat, heeft Dakwerken Bruneel BV altijd het recht om te vorderen dat zij door de klant in ontvangst worden genomen. In het geval

van annulatie van een bestelling door de klant, is een schadeloosstelling aan Dakwerken Bruneel BV verschuldigd van 25 % van de te facturen

prijs.

25. Indien er geen plaatsbeschrijving was voor de werken dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid in geval van schade tenzij deze kan

bewezen worden dat deze door ons werd aangebracht.

26. Schuldvergelijking tussen de facturen voor geleverde prestaties uitgaande van Dakwerken Bruneel BV en potentiële vorderingen van de klant

op Dakwerken Bruneel BV wordt uitdrukkelijk verboden en uitgesloten.

27. Het contract afgesloten met Dakwerken Bruneel BV wordt beheerst door Belgisch recht en partijen komen uitdrukkelijk overeen dat elke

betwisting die naar aanleiding van dit contract kan ontstaan onder de bevoegdheid valt van de rechtbanken van het arrondissement Veurne.